Zawsze w dobrych rękach

Zasady stadniny

×

Ostrzeżenie

Mean Menu style requires jQuery library version 1.7 or higher, but you have opted to provide your own library. Please ensure you have the proper version of jQuery included. (note: this is not an error)
zasady stadniny gościmiec

Regulamin zachowania i postępowania na terenie Stadniny Koni Gościmiec

1. Każda osoba wchodząca na teren stajni ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem.

2. Do stajni można wejść tylko w obecności instruktora lub za jego pozwoleniem.

3. W nauce jazdy konnej mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

4. Przejażdżki (oprowadzanie) dla dzieci odbywają się zawsze w obecności rodzica/opiekuna.

5. Termin jazd ustalany jest indywidualnie z uczestnikami osobiście lub telefonicznie. Prosimy ,żeby odbywało się to przynajmniej dzień przed planowaną jazdą

6. W stajni wymaga się zachowania ciszy, spokoju, i zasad bezpieczeństwa. (m. inn. nie biegamy, nie krzyczymy, nie karmimy.)

7. Zabrania się wprowadzania psów na teren stajni, bez wcześniejszego uzgodnienia tego z instruktorem.

8 Do boksów, w których stoją konie można wchodzić wyłącznie w obecności i za zgodą instruktora.

9. Dzieci do lat 11 muszą być pod ciągłą opieką rodziców.

10. Właściciele stajni nie ponoszą odpowiedzialności rzeczowej ani materialnej za prywatne rzeczy pozostawione na terenie stajni.

11. Instruktor ma prawo do autoryzacji zdjęć i materiałów video stworzonych na terenie Stadniny Koni Gościmiec, jeśli mają one zostać udostępnione osobom trzecim lub opublikowane.

12. Instruktor ma prawo do wykorzystania materiałów fotograficznych i video sporządzonych w czasie zajęć na terenie stajni, do celów marketingowych bez dodatkowej zgody osób fotografowanych ani ich opiekunów. (Brak zgody na publikację należy przedstawić w formie pisemnej).

13. Bez zgody instruktora nie wolno karmić innych zwierząt znajdujących się na terenie stajni.

14. Podczas jazdy konnej prosimy nie spożywać gum do żucia, nie korzystać z telefonów komórkowych.

15. Osoby korzystające z nauki jazdy konnej powinny być ubrane w strój odpowiedni do jazdy konnej, wygodny (buty z twardą podeszwą – za kostkę).

16.Na terenie stadniny nie mogą przebywać osoby nietrzeźwe.

17. Psy właścicieli koni mogą przebywać na terenie stajni na ich wyłączną odpowiedzialność.

18. Właściciele psów zobowiązani są do pilnowania, aby:

a) psy nie załatwiały się na terenie budynku stajni;

b) psy nie zanieczyszczały fekaliami pasz oraz boksów;

c) psy nie płoszyły koni.

19. Właściciele psów zobowiązani są sprzątania odchodów po swoich psach.

20. Zabrania się wprowadzania na teren stajni psów agresywnych mogących stanowić jakiekolwiek zagrożenie dla innych osób oraz zwierząt przebywających na terenie stajni.

21. Samochody i przyczepy należy parkować w miejscu do tego wyznaczonym.

22. Nie wolno bez uprzedniego zgłoszenia właścicielom stajni przekazywać koni innym - obcym osobom.

23. Osoby przyjeżdżające na trening z własnym koniem robią to na własną odpowiedzialność. Stadnina nie odpowiada za szkody spowodowane przez konie klientów.

23. Nie wolno osobom obcym prowadzić treningów oraz jazd rekreacyjnych bez wcześniejszego uzgodnienia z właścicielami stajni.

24.Unikamy obojętności i niedbalstwa w stosunku do konia, zbliżania się do konia, bez uprzedzenia głosem, nienaturalnego zachowania, szybkich i gwałtownych ruchów.

25. Wszelkie akcesoria do pielęgnacji koni należy odłożyć na swoje miejsce po wykonanych zabiegach pielęgnacyjnych.

26. Surowo zabrania się wchodzenia do stajni z otwartym ogniem oraz palenia go na terenie całego obiektu. Palenie ognia lub tytoniu w jakiejkolwiek postaci oraz używanie innych źródeł ognia jest całkowicie zabronione.

27. Właściciel stajni nie ponosi odpowiedzialności za :

1) wypadki konia, jeżeli pozostaje on pod opieką właściciela;

2) wypadki losowe konia, inne niż wynikające z niewłaściwego prowadzenia chowu konia;

3) wypadki właściciela i konia podczas jazdy konnej na padoku oraz w terenie;

4) wypadki losowe właściciela konia na terenie stajni.

28. Nie wolno pozostawić osiodłanego konia w boksie lub poza nim bez opieki.

29. Nie wolno bić konia, okaleczać lub stosować innych praktyk, które są szkodliwe dla zdrowia i życia konia.

30. Nie wolno dokarmiać koni bez zezwolenia.

31. Bezwzględnie należy dopilnować zamykania boksów po wyjściu od koni.

Osoby rażąco naruszające niniejszy regulamin mogą zostać poproszone o opuszczenie terenu Stadniny Koni Gościmiec.

OŚWIADCZENIE

Każdy z naszych poopiecznych musi podpisać poniższe oświadczenie.
Ze względu na urazowość sportu jeździeckiego, prosimy o potwierdzenie, że dziecko posiada ważne ubezpieczenie zdrowotne.

My, niżej podpisani oświadczamy iż jesteśmy prawnymi opiekunami małoletniej/ego......(imie i nazwisko)......... i pozwalając ....(imię i nazwisko)......... na jazdę konną w Stadninie Koni Gościmiec jesteśmy świadomi urazowości sportu jeździeckiego oraz tego, że instruktorzy Stadniny Koni Gościmiec, nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki powstałe nie z ich winy, na terenie stajni jak i podczas jazdy. Oświadczamy także iż nie będziemy wnosić roszczeń w przypadku niezawinionego przez stajnię oraz instruktorów wypadku.